Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov

KEGA: Projekt č. 007UVLF-4/2021

Odborná knižná publikácia

Autori

Workshop

Blog

Cieľ projektu

1. Vydanie odbornej knižnej publikacie s názvom: Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov.


2. Organizovanie workshopu.


3. Poskytnutie on-line technickej podpory pre prácu s databázami.

Projekt je zameraný na vytvorenie databázy o faktoroch patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov, predovšetkým pôvodcov zoonóz (chorôb prenosných zo zvierat na človeka).

V súčasnosti sa faktory patogenity a virulencie bakteriálnych patogénov študujú predovšetkým na živých organizmoch v prirodzených – in vivo alebo v laboratórnych – in vitro podmienkach.


V súvislosti s poznaním kompletnej nukleotidovej sekvencie genómov takmer všetkých medicínsky významných bakteriálnych patogénov, sa otvárajú aj možnosti štúdia ich faktorov patogenity a virulencie na základe in silico analýzy (t.j. na základe prác, resp. simulácií na počítači) využitím bioinformatických metód.

Štúdium faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov, a zvlášť pôvodcov chorôb prenosných zo zvierat na človeka, je dôležité nie len pre samotné poznanie patogenézy danej choroby, ale je taktiež dôležité pri štúdiu možnosti ich diagnostiky, prevencie a terapie.


Po vydaní učebných monografií o Gram-negatívnych a Gram-pozitívnych medicínsky významných baktériách autormi predkladaného projektu, pretrváva záujem zo strany študentov, doktorandov i výskumných pracovníkov o vydanie ďalšej odbornej knižnej publiácie, ktorá by rozširovala poznatky o faktoroch patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov, najmä pôvodcov chorôb prenosných zo zvierat na človeka s možnosťou e-learningu a organizovania workshopov zameraných na ďalšie oblasti výskumu faktorov patogenity a virulencie.


Naším cieľom je oboznámiť širšiu vedeckú verejnosť (vedeckí a vysokoškolskí pracovníci, doktorandi a študenti) s prácou s on-line dostupnými databázami, analyzovať získané dáta a interpretovať ich vo svetle biologicko-medicínskych súvislostí.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Anotácia projektu

(placeholder)
(placeholder)